J. Mustaparta

Kun haluatte joustavan ja luotettavan toteutuksen kotinne, toimitilojenne, tai vaikka kesäasuntonne ilmeen uudistamiseen

Oli kyseessä sitten pieni pintaremontti, pintoja syvemmälle ulottuva saneeraus, tai wanhaan taloon liittyvä korjaustyö

Pro­jek­tit hoi­de­taan aina halu­tes­san­ne koko­nais­val­tai­se­na avai­met käteen -toteu­tuk­se­na, huo­lel­la teh­dyis­tä poh­jis­ta tar­kas­ti vii­meis­tel­tyyn lopputulokseen.

Tut­tu­jen yhteis­työ­kump­pa­nei­den avus­tuk­sel­la hoi­tu­vat niin pro­jek­tien put­ki- kuin säh­kö­työt­kin, näin ollen asiak­kaan vas­tuul­le ei jää mitään erillishankintoja.

Asu­te­tus­sa koh­tees­sa toteu­tet­tu työ teh­dään aina työn luon­teen sitä vaa­ties­sa osas­toi­dus­ti ja ali­pai­neis­te­tus­ti, näin asiak­kaan ei tar­vit­se pelä­tä asuin­ti­loi­hin aiheu­tu­van pöly­hait­taa. Remon­teis­ta tule­vat jät­teet laji­tel­laan ja toi­mi­te­taan kierrätyspisteeseen.

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­nan peruskiviä!

Tmi J. Mus­ta­par­ta toi­mii seu­raa­vil­la alueilla:

Sovit­taes­sa myös kauempana.

Palvelut

Ensimmäinen arviokäynti tehdään aina veloituksetta

Ota yhteyt­tä ja varaa aika!

Soita 000 000 0000